Skip to main content

Kmitavý pohyb a vlnění – popis

Pokud se těleso opakovaně oddaluje od určitého bodu, říkáme, že vykonává kmitavý pohyb. Opakuje-li se pohyb pravidelně, jedná se navíc o pohyb periodický.

Vzdálenost o kterou se těleso oddálí od místa, kde by bylo, pokud by bylo v klidu, nazýváme výchylka.

Doba potřebná pro zopakování výchylky v obou směrech od místa klidu se nazývá perioda. Označujeme T, jednotkou je sekunda.

Frekvence je poměr periody k 1 sekundě. Jednotkou je Hertz (s-1).

    \[ f=\frac{1}{T} \]

Děj, při kterém se šíří kmitavý pohyb ze zdroje do okolí se nazývá vlnění.

Nejmenší vzdálenost bodů, které kmitají stejně se nazývá vlnová délka. Označujeme λ. Jelikož se jedná o jednotku délky, je jednotkou metr.

Sestav si Atom

Pomocí následujícího interaktivního modelu, si můžeš kombinovat protony, neutrony a elektrony a sledovat co se s atomem děje.

Ověř si, že:

  • každý počet protonů má své pojmenování (tabulka prvků)
  • elektrony se neusazují náhodně, ale na svá místa
  • pokud je stejný počet protonů a elektronů, říkáme, že je atom neutrální
  • pokud převládají protony nad elektrony, mluvíme o kladném iontu (nebo kationtu)
  • pokud převládají elketrony nad protony, mluvíme o záporném iontu (nebo aniontu)

Interaktivní model atomu

Atom phet

zdroj: http://phet.colorado.edu

Slovníček:

element prvek
charge náboj
mass hmotnost, hmota
number číslo
stable stabilní
unstable nestabilní
toplist