Skip to main content

Záření (radiace) atomů

Všechno v přírodě je v neustálém pohybu. Pohyb je projevem vnitřní energie. Vnitřní energie je výslednice pohybových a polohových energií částic.

V neustálém pohybu jsou také částice, z nichž jsou atomy tvořeny. Elektrony krouží obrovskými rychlostmi kolem jádra na předem stanovených drahách. Těmto – orbitám – oběžnicím říkáme valenční vrstvy.

Čím dále je elektron od jádra, tím větší energii má/potřebuje k udržení v dané hladině. Pokud se uvolní místo v nižší hladině (blíže k jádru), elektron se na tuto hladinu přemístí. V nižší hladině již tolik energie nepotřebuje a tak se přebytek uvolní – vyzáří.

Energie se vyzařuje postupně, ale v kvantech – předem stanovených množstvích (balíčcích). Kvantum energie vyzářené při přechodu elektronu z vyšší vrstvy do nižší označujeme jako foton. Foton je druh částice. Naše oko je senzor schopný tyto částice zaznamenat.

Tento mechanizmus funguje i obráceně. Pokud elektron přechází do vyšší vrstvy, musí nejprve získat – absorbovat určité množství energie.

Podle vlnové délky (frekvence) dělíme záření:

  • Infračervené (IR)
  • Světlo
  • Ultrafialové (UV)
  • Rentgenové (RTG)
  • Gama

Kvantování si můžete zjednodušeně představit na principu vyplácení mzdy. Pokud pracujete za 60 Kč/hod, nelze říct, že vám každou minutu přiskočí 1 Kč. Mzda se obvykle vyplácí až za odpracovanou hodinu.

Kmitavý pohyb a vlnění – popis

Pokud se těleso opakovaně oddaluje od určitého bodu, říkáme, že vykonává kmitavý pohyb. Opakuje-li se pohyb pravidelně, jedná se navíc o pohyb periodický.

Vzdálenost o kterou se těleso oddálí od místa, kde by bylo, pokud by bylo v klidu, nazýváme výchylka.

Doba potřebná pro zopakování výchylky v obou směrech od místa klidu se nazývá perioda. Označujeme T, jednotkou je sekunda.

Frekvence je poměr periody k 1 sekundě. Jednotkou je Hertz (s-1).

    \[ f=\frac{1}{T} \]

Děj, při kterém se šíří kmitavý pohyb ze zdroje do okolí se nazývá vlnění.

Nejmenší vzdálenost bodů, které kmitají stejně se nazývá vlnová délka. Označujeme λ. Jelikož se jedná o jednotku délky, je jednotkou metr.

toplist