Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 35 třídách máme 837 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Projekt Podpora rozvoje jazykové gramotnosti na ZŠ Bezdrevská

Cílem projektu ve shodě s cílem opatření 2.4. IROP je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Projekt je zaměřen na jednu z klíčových kompetencí, a to komunikaci v cizích jazycích, když využívá stávající kvalitní konektivitu školy a připojení k internetu i fyzickou dostupnost učebny v přízemí objektu školy a jeho bezbariérovost. Plánovaným výstupem projektu je modernizace 1 odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízeno vybavení jazykové laboratoře včetně nábytku pro 24 žáků, jako doplňková aktivita bude realizována zeleň v areálu školy formou výsadby, výhodou je stávající aktivní zapojení školy do sítě Ekoškol. S ohledem na to, že není potřeba dále zvyšovat konektivitu školy a dělat rozsáhlejší opatření zajišťující bezbariérovou dostupnost je projekt ekonomicky efektivnější s dalšími srovnatelnými projekty. Moderní technologie, které budou v nové jazykové laboratoři využívány, současně budou podporovat zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Prostřednictvím modernizovaného materiálně technického vybavení, kdy vznikne jazyková laboratoř, dojde k významnému zvýšení míry možností interaktivity pro výuku cizích jazyků včetně možností vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium žáků, když díky použitým technologiím mohou být rozvíjeny všechny čtyři klíčové kompetence související s cizím jazykem: mluvení, poslech, čtení i, psaní. Cílem je také využít v jazykové laboratoři vysokou modularity použití výukových materiálů a zúročit tak dosavadní přípravu PP, a také umožnit širší propojení s dalšími školami formou kooperací a sdíleným využíváním výstupů projektu.

Rozpočet projektu: 3.137.681,59 Kč

Výše podpory: 2.823.913,43 Kč

Dodržování hygienických opatření

Vážení zákonní zástupci žáků,

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice. To se týká i škol. Znamená to, že ve všech společných prostorách musí žáci i zaměstnanci školy nosit roušky. Tato povinnost se pro žáky 2. stupně od 18. 9. 2020 rozšiřuje i na výuku. Prosím, nezapomeňte si každý den vzít roušky s sebou. Doporučujeme minimálně 2 ks.

škola se snaží neomezovat svůj provoz, téměř vše funguje v plném rozsahu. Bude to tak i nadále, pokud nebudeme nuceni výskytem koronaviru ve škole toto změnit. Přijali jsme organizační opatření, která by měla jeho šíření zabránit. Byli jste s nimi seznámeni prostřednictvím informace od třídních učitelů, dále pak prostřednictvím systému Bakaláři a také na našich webových stránkách. Někteří z vás se však domáhají zejména vstupu do školy nad rámec stanovených hygienických opatření nebo tato opatření nedodržují. Proto znovu připomínám základní požadavky:

  1. Vstup do školy není zákonným zástupcům a „cizím osobám“ běžně povolen.
  2. Doprovod žáků (i 1. ročníků) do školy končí u vstupu do budovy školy. V šatnách jsou vychovatelky, učitelky, asistentky i starší žáci školy, kteří žákům poradí a pomohou.
  3. Vstup do školní jídelny není v době výdeje jídel rovněž možný.
  4. Vyzvedávání žáků ze školní družiny je možné jen prostřednictvím čipu u vchodu do školy, tedy bez vstupu do šaten a a dalších prostorů školy.
  5. Při vyzvedávání žáka ze školy během výuky je nutné nahlásit jméno a třídu vrátnému, který zajistí prostřednictvím pedagoga jeho doprovod na vrátnici.
  6. V případě potřeby vzájemného jednání zákonného zástupce a pedagoga nebo psychologa školy je nutné se předem dohodnout prostřednictvím komunikačních prostředků (telefon, e-mail) na termínu a čase. Zákonný zástupce pak ohlásí svou návštěvu na vrátnici, kde se posléze sejdou.
  7. Pokud je zákonnému zástupci nebo „cizí osobě“ umožněn vstup a pohyb po škole, pak jen s nasazenou rouškou.

Věřím, že budete naše opatření dodržovat a respektovat. Jsou v zájmu udržení neomezeného provozu školy.

Pravoslav Němeček, ředitel školy


nejbližší prázdniny za: 4 dny Den české státnosti

28. září

Den české státnosti

6. října

Koncert pro Hospic sv. Veroniky (Canzonetta, Vox novus), 17.00 Kostel Božského srdce Páně, ČB

16. října

Pěvecký festival Choralis Mikulov (Vox novus)

29. října

Podzimní prázdniny

16. listopadu

Ředitelské volno

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

20. listopadu

Pěvecký festival Varsovia Cantat (Vox novus)

14. prosince

Den otevřených dveří - vánoční jarmark

19. prosince

Vánoční koncert Piccola a Da Capa - kostel Palackého náměstí, 17.00 hod.

23. prosince

Vánoční prázdniny

29. ledna

Pololetní prázdniny

15. února

Jarní prázdniny

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 23.9.2020