Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy BEZDREVSKÁ v Českých Budějovicích. Protože se nacházíme na sídlišti Vltava, říká se naší škole zkráceně VLTAVA. Ve 37 třídách máme 850 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Projekt Podpora rozvoje jazykové gramotnosti na ZŠ Bezdrevská

Cílem projektu ve shodě s cílem opatření 2.4. IROP je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Projekt je zaměřen na jednu z klíčových kompetencí, a to komunikaci v cizích jazycích, když využívá stávající kvalitní konektivitu školy a připojení k internetu i fyzickou dostupnost učebny v přízemí objektu školy a jeho bezbariérovost. Plánovaným výstupem projektu je modernizace 1 odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízeno vybavení jazykové laboratoře včetně nábytku pro 24 žáků, jako doplňková aktivita bude realizována zeleň v areálu školy formou výsadby, výhodou je stávající aktivní zapojení školy do sítě Ekoškol. S ohledem na to, že není potřeba dále zvyšovat konektivitu školy a dělat rozsáhlejší opatření zajišťující bezbariérovou dostupnost je projekt ekonomicky efektivnější s dalšími srovnatelnými projekty. Moderní technologie, které budou v nové jazykové laboratoři využívány, současně budou podporovat zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Prostřednictvím modernizovaného materiálně technického vybavení, kdy vznikne jazyková laboratoř, dojde k významnému zvýšení míry možností interaktivity pro výuku cizích jazyků včetně možností vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium žáků, když díky použitým technologiím mohou být rozvíjeny všechny čtyři klíčové kompetence související s cizím jazykem: mluvení, poslech, čtení i, psaní. Cílem je také využít v jazykové laboratoři vysokou modularity použití výukových materiálů a zúročit tak dosavadní přípravu PP, a také umožnit širší propojení s dalšími školami formou kooperací a sdíleným využíváním výstupů projektu.

Rozpočet projektu: 3.137.681,59 Kč

Výše podpory: 2.823.913,43 Kč

Školní zpravodaj

Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem

se uskuteční v pondělí 11. 12. 2023 od 15.30 do 18.00 hodin. Všichni mají možnost nahlédnout do tříd 1. stupně, ZUŠ, oddělení školní družiny, odborných pracoven 2. stupně včetně přístavby, školní knihovny, auly, školní jídelny a kuchyně. V řadě místností lze vyzkoušet různé činnosti a různé prostředky výuky. V 17 hodin zazpívá pod vánočním stromem na školním dvoře pěvecký sbor Canzonetta. Po celou dobu bude probíhat vánoční jarmark.

Srdečně zveme všechny rodiče stávajících i budoucích žáků a přátele školy a těšíme se na Vaši návštěvu!

Vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků

Stejně jako v předchozích letech je pro žáky 4. a 5. ročníků připravena vědomostní soutěž. Vzhledem k tomu, že účastí mohou žáci získat zajímavé informace i zajímavé ocenění, zvu je k účasti v této soutěži.

Pravidla soutěže ve všeobecných znalostech pro žáky 4. a 5. ročníků

Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 4. a 5. ročníků ZŠ a ZUŠ Bezdrevská.

Termín konání:

 1. kolo: 3. 11. - 16. 11.
 2. kolo: 20. 11. - 30. 11.
 3. kolo: 1. 12. - 15. 12.
 4. kolo 10. 1.

Systém soutěže, zadávání otázek:

Soutěž má 3 domácí kola a 1 školní kolo. Otázky domácího kola (vždy 2 za oblast) obdrží prostřednictvím TEAMS (aplikace FORMS - KVÍZ) všichni žáci 4. a 5. ročníků včetně pravidel soutěže. Budou rovněž k dispozici v písemné podobě u třídních učitelů. Odpovědi vypracovává každý žák samostatně a řešení zasílá prostřednictvím TEAMS zpět třídnímu učiteli. Nejzazším dnem pro odeslání odpovědí příslušného kola je poslední uvedený termín (viz výše). Soutěž je individuální, nejde o soutěž skupin. Poslední 4. kolo je školní, žáci odpovídají na otázky ve škole a nemohou používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bude pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Při stejném počtu bodů může být počet žáků rozšířen. Žáci na dalších místech jsou v pořadí podle dosažených bodů náhradníky.

Hodnocení:

Každá správná a úplná odpověď je hodnocena jedním bodem. V každém kole je stanoveno pořadí dle součtu získaných bodů. Vítěz (vítězové – viz níže) každého kola je odměněn. Pokud toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti 2 zástupců učitelského sboru a zástupce ředitele 1. stupně (bude k dispozici online na TEAMS). Celkové pořadí se stanovuje podle součtu bodů za všechna kola. U žáků se stejným počtem dosažených bodů rozhoduje o lepším celkovém umístění větší počet bodů získaných ve školním kole. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti zástupce učitelského sboru, ředitele školy a příslušných žáků.

Okruhy otázek

 1. kolo - český jazyk, těl. výchova, pracovní činnosti
 2. kolo - matematika , cizí jazyk, hudební výchova
 3. kolo - přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova
 4. kolo - všechny oblasti

Ceny

a) Vítězové (1. místo) jednotlivých školních kol obdrží knihu nebo cenu ve stejné hodnotě. Pokud se daného kola zúčastní více jak 30 žáků, budou oceněni i žáci na 2. místě. b) Žáci na 1. – 5. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrží věcné ceny darované Unií rodičů. Pokud se soutěže zúčastní více jak 30 žáků, budou oceněni žáci na 1. - 10. místě.

Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

CENY DO SOUTĚŽE VĚNOVALA UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ.

Výsledky v soutěži mohou učitelé využít i ke klasifikaci (vylepšení).

Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků

Stejně jako v předchozích letech je pro žáky 8. a 9. ročníků připravena vědomostní soutěž. Účastí v ní mohou žáci získat další zajímavé informace a také mohou získat některou z cen. Zvu tedy žáky k účasti v této soutěži.

Pravidla soutěže ve všeobecných znalostech pro žáky 8. a 9. ročníků

Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul..

Termín konání:

 1. kolo: 3. 11. - 16. 11.
 2. kolo: 20. 11. - 30. 11.
 3. kolo: 1. 12. - 14. 12.
 4. kolo: 15. 12. - 4. 1.
 5. kolo 10. 1.

Systém soutěže, zadávání otázek:

Soutěž má 4 domácí kola a 1 kolo školní. Otázky školního kola (vždy 2 za každou oblast) obdrží od třídního učitele prostřednictvím TEAMS (aplikace ZADÁNÍ TEAMS) v zapisovatelné podobě (WORD) všichni žáci 8. a 9. ročníků včetně pravidel soutěže. Budou rovněž k dispozici v písemné podobě u třídních učitelů. Odpovědi vypracovává každý žák samostatně a řešení zasílá prostřednictvím ZADÁNÍ TEAMS v členění jednotlivých předmětů (každý předmět v samostatném souboru) zpět třídnímu učiteli. Nejzazším dnem pro odeslání odpovědí příslušného kola je poslední uvedený termín (viz výše). Soutěž je individuální, nejde o soutěž skupin. Poslední 5. kolo je školní, žáci odpovídají na otázky ve škole a nemohou používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bude pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Při stejném počtu bodů může být počet žáků rozšířen. Žáci na dalších místech jsou v pořadí podle dosažených bodů náhradníky.

Hodnocení:

Každá správná a úplná odpověď je hodnocena jedním bodem. V každém kole je stanoveno pořadí dle součtu získaných bodů. Vítěz (vítězové – viz níže) každého kola je odměněn. Stanovuje se i celkové pořadí podle součtu bodů za všechna kola. Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet bodů získaných ve školním kole. Pokud toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti 2 zástupců učitelského sboru a zástupce ředitele 2. stupně (bude k dispozici online na TEAMS). postupu.

Okruhy otázek

 1. kolo - český jazyk, cizí jazyk, těl. výchova + sudoku1
 2. kolo - matematika , fyzika , hud. výchova
 3. kolo - zeměpis, dějepis, výtv. výchova + sudoku 2
 4. kolo - chemie, přírodopis, informatika
 5. kolo - všechny oblasti

Ceny

a) Vítězové (1. místo) jednotlivých školních kol obdrží knihu nebo cenu ve stejné hodnotě. Pokud se daného kola zúčastní více jak 25 žáků, budou oceněni i žáci na 2. místě. b) Žáci na 1. – 5. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrží věcné ceny darované Unií rodičů. Pokud se soutěže zúčastní více jak 25 žáků, budou oceněni žáci na 1. - 10. místě.

Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

CENY DO SOUTĚŽE VĚNOVALA UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ.

Výsledky v soutěži učitelé využijí i ke klasifikaci (pouze vylepšení).

11.12.2023 S

Dana

nejbližší prázdniny za: 12 dní Vánoční prázdniny

11. prosince

Den otevřených dveří - vystoupení DPS Canzonetta, nádvoří školy v 17.00 hod.

12. prosince

Adventní koncert pro JU - Canzonetta, Vox Novus - Katedrála sv. Mikuláše ČB v 19.00 hod.

Třídní koncert žáků O. Strnadové v aule

Sběr papíru

13. prosince

Sběr papíru

14. prosince

Vánoční výchovný koncert pro MŠ - v 10.00 hod. v aule

Třídní koncert žáků E. Bendové a J. Šindeláře v aule

Sběr papíru

15. prosince

Vánoční koncert Da Capo, Piccolo - kostel Palackého náměstí ČB, 18.00 hod.

16. prosince

Adventní koncert pro Koh-i-noor (Canzonetta, Vox Novus) - Městské divadlo Třeboň v 16.00 hod.

17. prosince

Vánoční koncert JF (Vox Novus, Canzona), kostel sv. Anny ČB - v 17.00 a v 19.00 hod.

18. prosince

Vánoční koncert DPS Canzonetta - kostel Palackého náměstí 18.00 hod.

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 11.12.2023