Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Na Základní škole a základní umělecké škole, Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice probíhá realizace projektu:“ Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“, reg.č.: CZ.1.14/2.4.00/34.03217, který byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Předmětem projektu je modernizace vybavení učebny fyziky a vybavení školních dílen na škole. Bude pořízeno celkem 12 souborů movitého majetku - výukových pomůcek, které umožní zvýšení kvality výuky v oblasti přírodních věd a vytvoření zázemí pro výuku a uplatňování inovativních metod výuky, empirické pozorování a vlastní samostatné bádání. Modernizací učebních pomůcek lze zlepšit vědomosti a dovednosti žáků a tím i jejich budoucí postavení na trhu práce a zvýšit efektivitu při volbě povolání.

Významným přínosem projektu bude podpora prakticky zaměřené výuky, včetně praktických a manuálních dovedností a činnostního učení. Realizace projektu zatraktivní výuku a zvýší zájem žáků o jednotlivé předměty a činnosti a zapojí je do efektivních a interaktivních metod výuky.

Kromě rozvoje těchto individuálních kompetencí spočívá význam dotační intervence ROP NUTS II Jihozápad také v přínosu pro preference žáků pro další odborně orientované vzdělávání na středoškolské úrovni. Také proto se partnerem projektu stala Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická z Českých Budějovic.

Příprava projektového záměru byla zahájena již v roce 2013, v závěru roku 2014 byla na realizaci projektu získána finanční dotace ROP NUTS II JZ. Po realizaci výběru dodavatelů dodávek dle pravidel dotačního programu jsou postupně realizovány dodávky pomůcek pro modernizace výuky. V červenci 2015 pak proběhne vyúčtování projektu, zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu dotace ve výši 85% rozpočtu, a spolufinancování projektu se podílí 15% zřizovatel školy Město České Budějovice, celkový rozpočet projektu je téměř 1,1 milionu korun.

Tiskové zprávy

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014