Atom phet

Sestav si Atom

Pomocí následujícího interaktivního modelu, si můžeš kombinovat protony, neutrony a elektrony a sledovat co se s atomem děje.

Ověř si, že:

  • každý počet protonů má své pojmenování (tabulka prvků)
  • elektrony se neusazují náhodně, ale na svá místa
  • pokud je stejný počet protonů a elektronů, říkáme, že je atom neutrální
  • pokud převládají protony nad elektrony, mluvíme o kladném iontu (nebo kationtu)
  • pokud převládají elketrony nad protony, mluvíme o záporném iontu (nebo aniontu)

Interaktivní model atomu

Atom phet

zdroj: http://phet.colorado.edu

Slovníček:

element prvek
charge náboj
mass hmotnost, hmota
number číslo
stable stabilní
unstable nestabilní