Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy BEZDREVSKÁ v Českých Budějovicích. Protože se nacházíme na sídlišti Vltava, říká se naší škole zkráceně VLTAVA. Ve 37 třídách máme 850 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Školní zpravodaj

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2024

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní a základní umělecká škola Bezdrevská 3, České Budějovice, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní a základní umělecké škole, Bezdrevská 3, České Budějovice od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito identifikačními čísly:

ID

7365302784 7662053888 1389142528 1106122816
2962208256 6447016968 2390468608 6550198912
6759465719 8225475584 4787913728 3443363584
5805704192 7525320704 9680586244 3981269064
1545303048 7951553088 8811363072 2811304064
4259235328 6036630528 4212362496 3787395843
8430284868 8712736512 4393676889 6268319232
4587028736 1455595776 3058242048 7684547072
4152739392 5768415232 8409849088 9165294088
5057646784 2817776512 6422693504 9082565888
2950562816 7719653122 5414106968 4320921792
2197099264 6328364896 4601598576 9769754768
8969061632 5888106243 3476123136 6111649285
1210451712 9306572288 9958690432 8677268992
8649906688 9117761152 6074092288 5456363008
5360595712 6587367936 1549463552 3519024128
4961985282 7250348835 6122853632 1324660224
7299325824 3997367552 7924513283 3300930048
7036929536 8670817283 4643570432 8706012432
9789807616 3721798656 7355012608 5468357136
1361892352 5968060928 2345070082 8148867328
5718205447 1560117764 1464499712 9506048512
9507704324 1062330881 4855206784 4311866112
3740935683 6492591458 4854137856 3136841728

Oznámení vyvěšeno: 3. 5. 2024
V právní moci: 21. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí, kterým se „vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání“, se oznamují zveřejněním seznamů uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Žádáme rodiče, aby si písemné rozhodnutí laskavě vyzvedli v kanceláři školy u paní Evy Neubauerové do 10. 5. 2024 v následujících časech: Pondělí – pátek od 7.00 do 11.00 h a dále od 13.00 do 14.30 h. Rovněž si dovolujeme požádat rodiče dětí, které byly přijaty na více škol, aby obratem sdělili svůj nástup, popř. zpětvzetí žádosti do naší školy.

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Pravoslav Němeček, ředitel školy

30.5.2024 S

Ferdinand

nejbližší prázdniny za: 29 dní Letní prázdniny

3. června

Koncert žáků ZUŠ (8. ročník ZUŠ Open), konzervatoř ČB 18.00 hod.

4. června

Ročníkové zkoušky žáků ZUŠ (4. 6. - 10. 6.) v aule

6. června

Dobrodružství s technikou

10. června

Vyhlazení obce Lidice

12. června

Setkání s pohádkovými příběhy (LDO) 16.00 hod. v aule

27. června

Den památky obětí komunistického režimu

28. června

Vysvědčení 2. pololetí

29. června

Letní prázdniny

28. září

Den české státnosti

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 30.5.2024